Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam