Sau 30 năm kể từ Đổi mới 1986, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình với nền kinh tế năng động, mở cửa, hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 
Năm 2018, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7.08%, cao nhất trong 11 năm và nằm trong nhóm những nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới, với nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì và củng cố. Động lực tăng trưởng mạnh mẽ đến từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo và tổng cầu tăng mạnh, mà không còn phụ thuộc vào tín dụng và khai khoáng như trước đây. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ nét với đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP năm 2018 đạt 43.5%, hiệu quả sử dụng vốn ICOR còn khoảng 5.97 và năng suất lao động tăng 5.93%, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước.